تبلیغات
ادبیات فارسی - تست ادبیات عمومی
ادبیات فارسی
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


برای استفاده از پست های رمز دار با عضویت در این وبلاگ کد ورود را دریافت کنید

مدیر وبلاگ : amirreza jafariyan
نویسندگان
نظرسنجی
شاعر مورد علاقه ی شما چه کسی استسوالات مشترک  ادبیات

 

1- معانی صحیح همه
ی واژه
های «تنزیه - نفیر - سلوک - خرق - تیه» به ترتیب کدام است؟

     1) تبجیل - نفرت - زهد - پوشش - کوه                         2) تقدیس - زاری - پیروی - نوآوری - دریا

     3) تسبیح - فریاد - رفتار - دریدن - صحرا                      4) تعظیم - تنهایی - روش - شکستن - کویر

 

2- معنی چند واژه در کمانک مقابل آن، نادرست آمده است؟

منظومه
ها (آثار ادبی)، زخمه (چنگ)، شرحه (پاره گوشتی که از درازا بریده باشند)، پرده (نغمه)، بیالاید (آلوده شود)، مدوّن (گردآوری)

     1) یک                             2) دو                               3) سه                              4) چهار

 

3- در متن:«رقّت قلب و عواطف انسانی پهلوانان که در ضمن حوادث ظهور می کند، در حوضه
ی حماسه می
گنجد. صولت خشم هیچگاه حصار بردباری پهلوان حماسه را نمی
شکند و منائت فطرت او را به خفّت و مذلّت فرو نمی
کشاند» چندغلط املایی هست؟

     1) یک                             2) دو                               3) سه                              4) چهار

 

4- در کدام گروه کلمه
ها واژه
ای غلط است؟

     1) شاهنامه
های منثور - توجیه و تفسیر - سیرت و صورت     2) قرایح و عواطف - تلقّی و برداشت - دریغ و مظایقه

     3) فضایل و مکارم - بطلان اعمال - تعدّی و تجاوز      4) حرص و آز - عفاف و عصمت - ستایش و ثنا

 

5- «اخبار رستم» اثر کیست؟

     1) آزاد سرو سیستانی           2) ابوطاهر طرسوسی            3) ابوالمؤید بلخی           4) مؤلفی ناشناس

 

6- جاهای خالی عبارت:« اگر بخواهیم مجموعهی عظیم و پربار ........ بیتی مثنوی معنوی را کوتاه و خلاصه کنیم، به ...... بیتی می رسیم که سرآغاز دفتر اول مولاناست» با کدام گزینه کامل میشود؟

     1) بیست و شش هزار - هجده                                   2) بیست و یک هزار - بیست و یک

     3) سی و شش هزار - نوزده                                         4) هجده هزار - بیست و شش

 

7- در کدام گزینه «اسلوب معادله» به کار رفته است؟

     1) در غــم مـا روزهــا بـی
گـاه شـــد                           روزهــا بـا ســوزها همــراه شــد

     2) نـی حـدیـث راه پـر خــون می کند                           قصـه
های عـشـق مجـنون مـی
کند

     3) محرم این هوش جز بی هوش نیست                           مرزبان را مشتری جز گوش نیست

     4) آتـش عـشـق اسـت کانـدرنی فـتـاد                           جوشش عشق است کانـدر می فتاد

 

8- در همه
ی ابیات جز بیت ........... «تضاد» وجود دارد؟

     1) مـن به هـر جمـعیتی نالان شـدم                               جفت بدحالان و خوش حالان شدم

     2) در نیـابد حـــال پخته هیـچ خـام                              پـس سخـن کـوتاه بایـد والســلام

     3) همچو نی زهری و تریاقی که دید                               همـچو نی دمسـاز و مشتاقی که دید

     4) کـز نیــسـتان تا مـرا ببـریـده
انـد                              از نفـــیرم مـــرد و زن نالـیــده
انـد

 

 

9- در کدام بیت استعاره وجود دارد؟

     1) نی، حریف هـر که از یـاری بـرید                              پرده
هــایـش پرده
هــای مـــا دریــد

     2) کـز نیـســتان تا مـرا ببـریـده
انـد                              از نفـیـرم مـــرد و زن نـــالیــده
انـد

     3) هر کسی از ظن خود شد یار مـن                               از درون مــن نجــست اســرار مــن

     4) روزها گر رفت گو رو باک نیست                               تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست

 

10- متن زیر کدام یک از ویژگی های حماسه را توضیح می دهد:

«این حوادث قهرمانی - که به منزله
ی تاریخ خیالی یک ملت است - در بستری از واقعیات جریان دارند. واقعیاتی که ویژگی
های اخلاقی، نظام اجتماعی، زندگی سیاسی و عقاید آن جامعه را در مسائل فکری و مذهبی در برمی
گیرد.»

     1) داستانی                        2) قهرمانی                        3) ملی                             4) خرق عادت

 

11- شاعر در کدام بیت به تفاوت ظرفیت وجودی افراد اشاره می
کند:

     1) همـچو نـی زهـری و تریاقی که دیـد                          همچو نی دمساز و مشتاقی که دید

     2) سیـنه خـواهم شرحـه شرحه از فـراق                         تا بـگــویم شــرح درد اشـــتیـاق

     3) تن ز جان و جان ز تن مستور نیسـت                          لیک کس رادید جان دسـتور نیست

     4) سر مـن از نــاله
ی مــن دور نیـسـت                          لیک چشم و گوش را آن نور نیست

 

12- کدام بیت با آیه
ی«اِنا لله و اِنا الیه راجعون» تناسب معنایی دارد؟

     1) مــن به هــر جمــعیتی نــالان شـدم                         جفت بدحالان و خوش حالان شدم

     2) هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش                          باز جـوید روزگـار وصـل خـویـش

     3) در غـــم مـا روزهــا بــی
گـاه شـــد                         روزهــا با سوزهــا هــمــراه شــد

     4) هر کســی ازظــن خــود شـد یار من                         از درون مــن بجــست اســرار من

 

13- از بیت:«من خفته بدم به ناز درکتم عدم          حسن تو به دست خویش بیدارم کرد» کدام گزینه دریافت می
شود؟

     1) بی
خبری عاشق از عشق، پیش از عنایت معشوق به وی     2) نازپروردگی عاشق موجب بی
توجهی وی به معشوق است

     3) عاشق خود را در برابر عشق نیست و نابود می
پندارد      

  4) عشق موجب آگاهی و بیداری معشوق می
شود و خواب و آرامش او را می
گیرد

 

14- مفهوم آیه
ی:«تعزّ من تشاء و تذّل من تشاء» در کدام مصراع آمده است؟

     1) نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی                    2) همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم

     3) تو نماینده
ی فضلی تو سزاوار ثنایی                             4) همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایی

 

15- دربیت:«هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد            هر که بی روزی است روزش دیر شد» ماهی نماد کیست؟

     1) عاشق دروغین                2) معشوق راستین               3) معشوق دروغین      4) عاشق راستین

 

16- معنی درست كلمه های «نعت-دستور – مَلِك – كتم » كدام است ؟

     1) تفسیر راهنما حكومت مرگ                             2) مقدمه اجازه فرشته پنهانی

     3) سرزنش فرمان خداوند نیستی                          4) ستایش وزیر پادشاه پوشش

 

17- در متن : «همّت های ظالمانه و همیّت های جاهلانه ای كه موجب می شود انسان نسبت به ملاحی و مناحی بی پروا شود ، جامعه را در ظلمات جهل و ضلال فرو می برد و مردم را در بیغوله ی انحتاط سرگردان می سازد » چند غلط املایی هست؟

     1) یك                             2) دو                               3) سه                              4) چهار

 

18- «انه اید» سروده كیست ؟

     1) هومر                            2) ویرژیل                         3) گیل گمش                     4) ایلیاد

 

19- كدام اثر ادبی از نظر نوع حماسه با ظفر نامه ی حمد ا... مستوفی در یك ردیف قرار می گیرد ؟

     1) انه اید                          2) ادیسه                           3) حمزه نامه                      4) ابومسلم نامه

 

 

20-در همه ی ابیات زیر جز بیت ......... نوعی جناس وجود دارد ؟

     1) هر كسی كاو دور ماند از اصل خویش                          باز جوید روزگار وصــل خــویش

     2) نـی حــریف هـر كه از یـاری بـریـد                          پرده هــایش پرده هـای مـا دریـد

     3) آتش است این بانگ نای و نیست باد                           هر كه این آتـش ندارد نیـست بـاد

     4) همـچـونی زهــری و تریاقی كه دیـد                          همچو نی دمساز و مشتاقی كه دیـد

 

21- در كدام بیت آرایه ی مجاز و مراعات نظیر وجود دارد ؟

     1) نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجی                    نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نیایی

     2) تـن زجـان و جــان ز تـن مسـتور نیست                     لیك كـس را دید جـان دسـتور نیـست

     3) لب و دندان سـنایی همه توحــید تو گوید                    مگر از آتش دوزخ بودش روی رهـایی

     4) سیـنه خـواهـم شــرحه شـرحـه از فــراق                  تا بـگــویـــم شــرح درد اشـتــیـاق

 

22- فایده ی اصلی تقسیم بندی آثار ادبی بر اساس انواع ( محتوا و محدوده ی عاطفی ) این است كه :

     1) به خوبی می توان علل ضعف یا نیرو گرفتن یكی از انواع را در دوره ای خاص بررسی كرد .

     2) بهتر می توان به نوع احساس و عاطفه ی شاعر و نویسنده در دوره ای خاص پی برد .

     3) می توان قالب های شعری و ادبی رایج در دوره ای خاص را بررسی و تحلیل كرد .

     4) می توان بدون در نظر گرفتن شكل ظاهری شعر و نثر، درباره انگیزه های شاعر و نویسنده در خلق اثر ، پی برد .

 

23- «ما ز دریاییم و دریا می رویم                                     ما ز بالاییم و بالا می رویم » با كدام بیت مناسبت دارد ؟

     1) بشـنو از نـی چـون حكـایت مـی كند                         از جــدایی هــا شــكایت مـی كنـد

     2) هر كسی كاو دور ماند از اصل خویش                          باز جــوید روزگــار وصـل خـویش

     3) هـر كـه جـز ماهی زآبــش سـیر شـد                         هر كه بی روزی است روزش دیر شد

     4) نـی حــدیث راه پــرخــون مـی كنـد                        قصـه هـای عـشــق مـجـنون می كند

 

24- از بیت : «حسنت به ازل نظر چو در كارم كرد            بنمود جمال و عاشق زارم كرد» كدام گزینه دریافت نمی شود ؟

     1) عشق حقیقی ، فراتر از محدوده ی زمان است .

     2) زیبایی معشوق ، خالق عشق در وجود عاشق است .

     3) نخستین مرحله ی عشق ، با عنایت معشوق نسبت به عاشق شكل می گیرد .

     4) معشوق با گریه و زاری عاشق ، نسبت به او عنایت می ورزد .

 

25- كدام نوع ادبی در ادبیات گذشته ی سرزمین ما رونق چندانی نداشته است ؟

     1) حماسی                        2) تعلیمی                         3) نمایشی                         4) غنایی

                                                                                                                        

16- معانی صحیح همه ی واژه های «زه-چرخ-سهم-قلیه» به ترتیب كدام است ؟

     1) ریسمان كمند بهره-اندك                                 2) آفرین-تیر-پول-اندك

     3) كمان-آسمان-نصیب-غذا                                        4) احسنت-كمان-ترس-غذا

 

 

 

 

17- معنی چند واژه در كمانك روبروی آن ، نادرست آمده است ؟

كت (كتف) ، ذرع (اندازه) ، لاور (دلاور) ، بادی (صحرا) ، غزا (جنگ) ، ترگ (نیزه)، گبر (خفتان)

     1) یك                             2) دو                               3) سه                              4) چهار

 

18- در متن : «با حال استیصال و قلیان روحی گفت : او كه بچّه
ی قنداقی نیست كه طبیب ، حبوبات و بقولات را برایش غدقن كرده باشد » چند غلط املایی است ؟

     1) یك                             2) دو                               3) سه                              4) چهار

 

19- در كدام گروه كلمه ها غلط املایی هست ؟

     1) هله و هشدار سوفار تیر خراب و غراضه                 2) نیرنگ و دغل غضنفر شجاع تپانچه و اسلحه

     3) تلألوء آب هزیمت و شكست سماق مكیدن              4) كج و معوج تنبوشه و لوله مضغ و بلع

 

20- « سالاری ها » اثر كیست ؟

     1) جمال زاده                     2) سیمین دانشور                3) جلال آل احمد               4) بزرگ علوی

 

21- كدام كتاب با دیگر كتاب ها از نظر نوع و سبك داستان نویسی تفاوت دارد ؟

     1) مجمع دیوانگان               2) روزگار سیاه                   3) اسكندرنامه                    4) شهرناز

 

22- در كدام گزینه «كنایه» وجود ندارد؟

     1)‌ همه كار افتاده دست زن و بچه ها ، استغفر الله ، آدم را كفری می كنند .

     2) تازنده بود دست بیخ گلویش گذاشتید و او مجبور شد صدایش را بلند كند .

     3) می خواهند دست روی دست بگذاریم و حتی جنازه اش را تشییع نكنیم

     4) ای والله زن داداش ، عجب روی ما را سفید كردی

 

23- در همه
ی ابیات جز بیت ............ آرایه تشخیص و جناس وجود دارد ؟

     1) پریـد از رخ كــفر در هــند رنـگ                             تپیدنـد بـت خـانه هـا در فــرنگ

     2) چنان دید بر روی دشـمن زخـشم                              كه شد ساخته كارش از زهر چـشم

     3) فلك باخت از سهم آن جنگ رنگ                             بود سهمگین جـنگ شیر و پلــنگ

     4) نــهادنــد آوردگـــاهـی چـــنـان                             كه كم دیــده باشد زمــین و زمـان

 

24- جمله ی «هر كه آن
جا نشیند كه خواهد و مرادش بود ، چنانش كشند كه نخواهد و مرادش نبود » با كدام بیت قرابت معنایی دارد ؟

     1) ثـوابــت باشـــد ای دارای خـــرمـــن                      اگر رحمـی كنـی برخـوشـه چـینی

     2) آسـمان بـار امـانـت نتوانســت كـشــید                     قرعه
ی كار به نـام من دیـوانه زدنـد

     3) بیستون بر سر راه است مباد از شـیـریـن                     خبری گفته و غمگین دل فرهاد كنید

     4) بیا كه قصر امل سخت سست بنیاد اسـت                      بیار بـاده كـه بنیاد عـمر بر باد است

 

25- مفهوم كدام گزینه با دیگر گزینه ها تفاوت دارد ؟

     1) مجلس آرای بلا معارض شده بود                               2) نوك جمع را چیده و متكلم وحده شده بود .

     3) كبّاده
ی شعر و ادب می كشید و بسیار محظوظ شده بود .  4) همه گوش شده بودند و ایشان زبان

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

فال حافظ


Powered by WebGozar